OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Ratownik wodny w Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11, 26-400 Przysucha.

1. Określenie stanowiska pomocniczego: Ratownik wodny - (1 etat).

2. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.),
 4. wykształcenie minimum zawodowe,
 5. aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.
 6. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 r.), lub
 7. zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR rozpoczynającego się przed dniem 31 grudnia 2009 roku wg programu szkolenia określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz. U. poz. 1482 z 2018 r.), lub
 8. zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego Pływalni lub Starszego Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wg nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 2011 r.),
 9. zaświadczenie o ukończonym kursie KPP,
 10. znajomość języka polskiego.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
 3. dodatkowe atuty: posiadanie kwalifikacji instruktora nauki pływania.

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 2. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 3. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon), przekroczeń regulaminu,
 4. reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie pływalni,
 5. dopilnowanie przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni poprzez:
 6. zezwalanie na wejście na halę basenową tylko w obowiązującym stroju kąpielowym,
 7. zwracanie uwagi na dokładne mycie się użytkowników przed wejściem na halę basenową,
 8. dopilnowanie zgodnego z regulaminem korzystania z jacuzzi,
 9. oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów,
 10. przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego,
 11. ponoszenie odpowiedzialności:
 12. za porządek na hali basenowej,
 13. materialnej za powierzony sprzęt i urządzenia,
 14. za bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 15. ratownik jest zobowiązany do pomocy w organizowaniu zajęć nauki i doskonalenia pływania,
 16. ratownik jest zobowiązany do skontrolowania stanu liczebnego grup zorganizowanych (maksymalnie 15 osób) przed dopuszczeniem do użytkowania.

5. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
 2. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe – wg wzoru –Załącznik nr 1,
 3. podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – wg wzoru – Załącznik nr 2,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na podobnym stanowisku,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,
 7. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 stycznia 2019 r. - wg wzoru- Załącznik nr 3,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 t.j.). Załącznik nr 4,

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11, 26-400 Przysucha lub składać osobiście pod ww. adresem w terminie do dnia 20 września 2019 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko ratownik wodny – Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze”.

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

ikona pdfZałącznik nr 1 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (117.98 kB)

ikona pdfZałącznik nr 2 - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (117.29 kB)

ikona pdfZałącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (84.2 kB)

ikona pdfZałącznik nr 4 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PRZYSUSZE W CELU REKRUTACJI I ZATRUDNIENIA (104.97 kB)