Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze zaprasza do składania oferty cenowej na:

1. Przedmiot zamówienia:

"Zakup złoża do wymiany w 7 filtrach basenowych o średnicy: 4 filtry – 180 cm, 2 filtry - 160 cm i 1 filtr – 1000 cm. Celem wymiany jest poprawienie uzyskania klarowności wody w stosunku do standardowych technologii jakimi są złoża piaskowe."

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawca zobowiązuje się do wykonania poniższych czynności:

 1. Dostarczenie złoża o nazwie handlowej TURBIDEX TM USA (w oryginalnych workach): o właściwościach: ciężar nasypowy 0,8 kg/l, powierzchnia 25 -40 m2/g, sito 0,6 – 1,4 mm (mesh 14 x 30), który to zapewnia poziom filtracji 3-5 mikron.
 2. Usunięcie starego złoża piaskowego ze zbiorników o średnicy 180 cm szt. 4, 160 cm szt. 2 i 1000 cm szt. 1.
 3. Sprawdzenie grzybków filtracyjnych zamontowanych na płycie dennicy. Jeżeli uległy zniszczeniu należy je wymienić na nowe. W ofercie należy podać cenę jednostkową grzybka  tworzącego dno dyszowe. W razie uszkodzeń należy zgłosić do kierownika obiektu ilość uszkodzonych elementów spisać protokół z uszkodzeń i przystąpić do wymiany. Zadanie to będzie osobno fakturowane ponieważ nikt nie jest w stanie tego sprawdzić przy normalnej eksploatacji.
 4. Dostawca zobowiązuje się dobrać ilość złoża tak aby wysokość filtracji z zbiorników: Filtr Adriatic 180/C x 4 szt., Filtr Adriatic 160/C x 2 szt. i Filtr Adriatic Norm Plus 1000 cm x szt. 1, była na poziomie 1,2 m wysokości złoża Turbidex TM bez dolnego zasypu kwarcowego.
 5. Dostarczenie i dobór zasypu złoża kwarcowego – żwir 3,15 – 5,60 do w/w zbiorników.
 6. Dostawca powinien skonfigurować i określić prędkość przepływu dla jednego filtra do płukania wstecznego. Płukanie wsteczne powinno być zabezpieczone kryzom DLFC, która umożliwi wyrzut złoża do kanalizacji.  Napisać instrukcje płukania poszczególnych etapów płukania złoża Turbidex TM.
 7. Dostawca wykona dopłukiwanie filtrów na czterech obiegach i dobierze BKW dla każdej jednostki filtracyjnej.
 8. Odbiorca zastrzega sobie termin wykonania powyższego zadania na dzień 05.12.2016r. Filtry w tym terminie powinny zostać oddane do ciągłej eksploatacji.
 9. Złoże Turbidex TM należy co parę miesięcy zregenerować chlorkiem sodu zgodnie z wytycznymi producenta. Dostawca wykona instrukcje aplikacji uwodnionego chlorku sodu łącznie z całym procesem regeneracji.
 10. Odbiorca nie dopuszcza innych złóż filtracyjnych typu Turbidex TM.
 11. Dostawca zgodnie z normami Polskimi dostarczy atest PZH na złoże zastosowane do wody pitnej.
 12. Przeszkolenie konserwatorów w zakresie prawidłowego płukania złoża Turbidexu TM w zbiornikach.

3. Kryteria oceny ofert: 100% cena brutto

 1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem zamówienia, określonych w pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca obliczy cenę oferty metodą kalkulacji uproszczonej określając na podstawie opisu przedmiotu zamówienia ilości przedmiarowe (zakres prac) oraz ceny jednostkowe na wszystkie elementy wymienione w „kosztorysie ślepym” który po wypełnieniu (obliczeniu wartości poszczególnych pozycji przedmiarowych stanowiących iloczyn ilości danej pozycji i zaproponowanej ceny jednostkowej oraz ich zsumowaniu) stanowić będzie kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, powstały według następujących zasad:

 • wszystkie pozycje muszą zawierać ilości przedmiarowe i ceny jednostkowe,
 • cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. Cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto, powinna ona być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • wszystkie wartości obliczone w kosztorysie ofertowym (jako iloczyn ilości poszczególnych pozycji przedmiarowych i zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych) oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
  • w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5
  • w górę - jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.
 • wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia zakresu prac i wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym
 • brak wypełnienia i określenia zakresu (ilości i wartości w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty,
 • upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,

Do ceny netto obliczonej poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego (jako suma wartości poszczególnych pozycji przedmiarowych) dodać należy wartość obowiązującego podatku VAT.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie brana pod uwagę przez powołaną komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

Jeżeli wartość zamówienia nie odpowiada sumie wartości poszczególnych pozycji przedmiarowych jako prawidłowe przyjmuje się wartości poszczególnych pozycji przedmiarowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 1. Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia zapłaty za wykonane czynności określone w pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego, nawet gdy w chwili zawierania umowy nie można było prawidłowo przewodzić i ocenić rozmiaru i kosztów prac.
 2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone.

4. Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Ewa Błaszczyk-Pizon

    tel. 48 375-51-56, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Termin  składania ofert:  27.10.2016r. godz. 10.00

6. Ofertę można:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11, 26-400 Przysucha z dopiskiem "Zakup złoża do wymiany w filtrach basenowych",
 • dostarczyć osobiście do siedziby PCSiR w Przysusze (z dopiskiem j.w., adres j.w.).

7. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:

 1. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania firmy (w oryginale lub kserokopii poświadczonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy z adnotacją „za zgodność kopii z oryginałem” na każdej stronie dokumentu), zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta określonym we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, właściwym dla formy organizacyjnej firmy.
 2. Jeżeli podpisy na ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji wymagane jest załączenie pełnomocnictwa w oryginale do składania podpisów w imieniu składającego ofertę.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 4. Rekomendacje z wykonanych czynności opisanych w pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.

8. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie i opisać w następujący sposób – nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją "Zakup złoża do wymiany w filtrach basenowych".
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, właściwym dla formy organizacyjnej firmy lub pełnomocnika.
 3. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis w sposób wyrażający oświadczenie woli zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii upoważnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentowania firmy wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
 5. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z uwzględnieniem wszystkich zaleceń Zamawiającego, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian i uzupełnień do oferty po upływie terminu składania ofert.
 7. Wykonawca w złożonej ofercie poda numer faksu lub e-mail pod który Zamawiający prześle zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania.

9. Załączniki:

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
mgr Elżbieta Żytniak