Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

26-400, Przysucha

ul. Dembińskich 11

tel. 483755156

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2080738
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 204 dni
 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

  ul. Dembińskich 11

  26-400 Przysucha

  pcsir.przysucha@o2.pl

  (48) 375-51-56

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11 Przysucha mazowieckie 26-400 Przysucha

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez:

-       poczta elektroniczna: Oskar Zacharski  abi.zacharski@gmail.com

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-       wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11 Przysucha mazowieckie 26-400 Przysucha, oraz wypełnianiu Statutowych zadań PCSiR.

-       realizacji umów zawartych z Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze - w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PCSiR w Przysusze

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

-       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

-       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

-       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-       prawo do przenoszenia danych,

-       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.