Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

26-400, Przysucha

ul. Dembińskich 11

tel. 483755156

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2338953
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 114 dni
 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

  ul. Dembińskich 11

  26-400 Przysucha

  pcsir.przysucha@o2.pl

  (48) 375-51-56

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plywalniaprzysucha.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Żytniak, e-mail: pcsir.przysucha@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 375 51 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i parkingu.

 • Pływalnia jest wyposażona w odpowiedni podjazd do drzwi wejściowych, umożliwiający przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Schody zewnętrzne posiadają balustrady i poręcze.
 • Na parterze znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na parkingu wyznaczone zostały trzy miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze i schody są dostępne o odpowiedniej szerokości.
 • Budynek wyposażony jest w windę – dla osób na wózkach do przemieszczania się na pierwsze piętro.
 • Budynek Pływalni posiada rampy podjazdowe, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni.

3. Opis dostosowań.

 • Dostosowane wejście na halę basenową dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wyznaczono odrębną szatnię dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym i prysznicem.
 • Pływalnia wyposażona jest w windę/krzesełko umożliwiającą wejście do niecki basenowej oraz wyjście z niecki basenowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w golu głównym Pływalni.
 • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, obsługa szatni i kasy Pływalni.
 • Wysokość lady kasy Pływalni nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się wózkach wynosi 110 cm.
 • Wysokość lady szatni głównej jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się wózkach wynosi 90 cm.
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania ich życia w inny sposób- komunikaty dźwiękowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie okresowych szkoleń dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Na terenie Pływalni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.